אמנת רוכב

אמנת הרוכב / כתב וויתור ושיפוי

רוכב יקר,
אתר גרופי www.groopy.co.il (להלן: "האתר") מיועד לשמש בית לקהילת רוכבי האופניים ופלטפורמה למפגשי רוכבים למטרות רכיבה ולמטרות חברתיות.

יחד עם זאת רכיבת אופניים הינה פעילות ספורטיבית הטומנת בחובה סיכונים שונים לרבות פציעות ו/או נכויות ו/או מקרי מוות ו/או נזקים לאופניים ו/או נזקים לגופו או רכושו של צד ג'.

לפיכך ועל מנת שתוכל ליהנות מהפעילויות הרבות המוצעות במסגרת האתר הנך מתבקש לקרוא בעיון את האמור להלן ולתת הסכמתך בטרם הצטרפות לרכיבה.

בעצם הצטרפותי לטיול/רכיבה (להלן: "הרכיבה"), הנני מתחייב ומצהיר כי :

1. הנני פוטר מראש את מוביל הרכיבה ו/או את יוזם הרכיבה ו/או את יתר משתתפי הרכיבה ו/או את מפרסם מסלול הטיול ו/או את האתר (לרבות בעליו, עובדיו ו/או מי מטעמו) (להלן: "הגרופים") מכל אחריות בשל נזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו ו/או יגרמו לי, לרכושי ו/או או לצד ג' כלשהוא בין אם נגרמו באופן ישיר ובין אם נגרמו באופן עקיף עקב הרכיבה (להלן: "הנזק").

2. כמו כן, הנני מוותר בזאת באורח סופי, גמור ובלתי חוזר על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שיש לי ו/או תהיה לי כנגד הגרופים או מי מהם, אשר מבוססת או נובעת באופן ישיר או עקיף לרכיבה.

3. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות (לרבות באמצעות עזבוני) באופן מיידי ועל פי דרישה בכתב את הגרופים בשל כל חבות ו/או הוצאה שהוטלה עליהם או על מי מהם בגין, בקשר ו/או תוך כדי כל תביעה שתוגש כנגדם ו/או כנגד מי מהם על-ידי ו/או על ידי מי מטעמי, לרבות אך לא רק עזבוני, שאריי, חברת ביטוח, קרן פנסיה ו/או כל גורם אחר, הנוגעת במישרין או בעקיפין לרכיבה ו/או לנזק שאירע ואו שולם לי ו/או למי מטעמי ע"י צד ג' כלשהו (להלן: "השיפוי").

*מטעמי נוחות מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס גם לרוכבות,בשינויים המחויבים.

הנני מצהיר כי באישור הרשמתי לטיול הנני מאשר את האמור במסמך זה מרצוני הטוב והחופשי ולאחר שהבנתי והסכמתי לכל האמור בו.